Bodelning och arkvskifte

Om den avlidne var gift och makarna hade giftorättsgemenskap, det vill säga att någon av dem hade giftorättsgods (all egendom som inte är enskild egendom), måste bodelning ske innan den avlidnes tillgångar kan delas upp. Bodelning måste också ske om en efterlevande sambo har begärt det. När bodelningen är klar och den avlidnes skulder har betalats kan arvskifte ske, det vill säga arvet kan delas upp.

 

 

 

 

Bouppteckning
När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste upprättas inom tre månader från dödsfallet.

 

 

 

 

Gåvor och köp

Gåva av bankmedel, kontanter, aktier och liknande kan ske formlöst, dvs. det behövs inget gåvobrev. Om ett särskilt villkor ska gälla för gåvan, t. ex. att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom, bör dock gåvobrev alltid upprättas. Vid gåva av fastighet eller bostadsrätt måste en överlåtelsehandling upprättas, som uppfyller lagens formkrav. Handlingen måste vara skriftligt och undertecknas av båda parter. Vid gåva kan gåvogivaren även ställa särskilda villkor för gåvan.

 

 

Testamente

Testamente är en rättshandling. Den som upprättar ett testamente kan själv bestämma vem som ska ärva och vad den personen ska ärva. Det finns dock ett undantag, och det är att en bröstarvinge alltid har rätt att kräva sin laglott. I regel ska ett testamente upprättas skriftligen och bevittnas av två personer. Det gäller särskilda krav för vittnena. Testamentet måste också uppfylla vissa andra formkrav. Det är viktigt att testamentet uppfyller de formella kraven och att avsikten med testamentet klart kommer fram.

 

 

Äktenskapsskillnad
Ett äktenskap kan upplösas genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) på två olika sätt:
  • Om makarna är överens om att upplösa äktenskapet kan de gemensamt skicka in en ansökan till tingsrätten.
  • Om makarna är oense i frågan kan den som vill upplösa äktenskapet begära äktenskapsskillnad genom att sända en ansökan om stämning till tingsrätten.
Äktenskapsskillnaden måste föregås av minst 6 månaders betänketid om:
  • båda makarna vill ha betänketid
  • bara en av makarna vill skiljas
  • någon av makarna varaktigt bor tillsammans med och har vårdnaden om eget barn under 16 år

 

 

Bodelning under äktenskapet

Det är fullt möjligt för två makar att göra en bodelning under pågående äktenskap utan att skilsmässa är aktuell. Anledningen till att man gör bodelning under äktenskapet kan t ex vara att makarna vill dela upp sina tillgångar och klargöra vem som äger vad eller utjämna de inbördes egendomsförhållandena. Vid en bodelning under äktenskapet måste makarna vara överens med avseende på såväl att bodelning som skall ske samt hur egendomen skall fördelas. Det är inte möjligt för en make att tvinga fram en bodelning under äktenskapet.

 

 

 

 

Dödsboförvaltning

Det kan ta lång tid innan arvskifte kan upprättas och fördelning ske mellan dödsbodelägarna. Under tiden måste någon förvalta egendomen och sköta den avlidnes betalningar mm. Detta sköts ofta av en dödsboförvaltare, vilken dödsbodelägarna utser. När vi har haft hand om bouppteckningen vill ofta dödsbodelägarna att vi fortsätter med dödsboförvaltning och senare även arvskifte. Det är praktiskt och tidsbesparande att låta Ekonomikonsult sköta allt från bouppteckning till arvskifte

 

 

Samboförhållanden

I dag är det vanligt att människor lever tillsammans utan att vara gifta, det vill säga i samboförhållande. Sambo ärver dock inte sin avlidne sambo. För att sambos ska få ärva varandra måste de skriva ett testamente till förmån för varandra. Enligt sambolagen har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning av parets gemensamma bohag och bostad, om egendomen har köpts för att användas gemensamt

 

 

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättgods.

 

 

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättgods.